Działalność OSD

Zarząd przyjął uchwałą z dnia 01.08.2017 r., że do czasu opracowania i wdrożenia IRiESD dla Gamrat Energia sp. z o.o. w celu zachowania spójności i ciągłości ruchu sieciowego w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym wykorzystuje się IRiESD Gamrat S.A.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wykaz sprzedawców energii elektrycznej

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Gamrat Energia sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci na obszarze działania Gamrat Energia sp. z o.o.

Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

Uchwałą Zarządu Gamrat Energia Sp. z o.o. została zatwierdzona „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz jej obowiązywanie od 16.10.2017 r.

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018 IRiESD

Uchwałą Nr 1  Zarządu Gamrat Energia Sp. z o.o. została zatwierdzona Karta Aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz jej obowiązywanie od 15.01.2019 r.

INFORMACJA

W dniu 26 października 2018 roku decyzją nr DZO.WKP.492.30.97.2018.MKo7 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne Gamrat Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Gamrat Energia Sp. z o. o.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 2017

WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE ZA ROK 2017